utorok 27. októbra 2015

VOP - od 27.10.2015

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

1. Všeobecné ustanovenie
I. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode www.sladkasue.net
II. Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v oblasti predaja tovaru.
III. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená medzi predávajúcim (prevádzkovateľ internetového obchodu) a kupujúcim.
IV. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.

2. Vymedzenie pojmov
I. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.sladkasue.net :
Zuzana Pravňanská - SLADKASUE, Hospodárska 36, 91701 Trnava,
IČO: 46592075, DIČ: 1046142295
Zapísané: OÚ Trnava, č.živ. registra 250-31882
Kontakt: + 421 (0)948 00 10 36, info@sladkasue.net
II. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
III. Kupujúcim spotrebiteľom je v zmysle ust. § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zák. o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov ako aj inými súvisiacimi predpismi.
VI. Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/5512 689
033/5512 690
fax. č.: 033/5512 656
e-mail: tt@soi.sk
VII. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu, cenu tovaru, spôsob dodania a platby spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu prevádzkovateľa.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
I. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na stránky internetového obchodu www.sladkasue.net. Odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim vzniká kúpna zmluva. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, avšak toto potvrdenie nemá na vznik kúpnej zmluvy žiadny vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu na základe objednávky, ktorá je záväzná, možno meniť alebo zrušiť len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.
II. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.
III. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.
IV. Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.sladkasue.net a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

4. Objednávka tovaru
I. Tovar zverejnený na stránkach internetového obchodu je možné objednávať elektronickou objednávkou:
 • prostredníctvom www.sladkasue.net
 • prostredníctvom portálu modrykonik.sk
 • elektronickou poštou na adrese info@sladkasue.net
 • alebo telefonicky na tel. č. +421 948 001036
II. Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu si kupujúci vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky a potvrdí ho kliknutím na „Kúpiť“. Po ukončení výberu tovaru si zvolíte spôsob dopravy a platby. Prečítajte si Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Kliknutím na „Pokračovať“  sa zobrazí objednávací formulár. V objednávacom formulári vyplníte kontaktné a fakturačné údaje. Po kompletnom vyplnení formulára kliknutím na „Pokračovať“ prejdete na súhrn objednávky. Prečítajte si VOP a potvrďte. Objednávku záväzne odošlete kliknutím na „Dokončiť objednávku“.
III. Kupujúci má možnosť pred záväzným odoslaním objednávky ju skontrolovať a v prípadne potreby opraviť.
IV. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov pri vyplnení objednávky.
V. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku telefonicky, osobne alebo e-mailom, bez udania dôvodu, do začiatku jej spracovania, tj. kým nepríde ďalší mail. Pri storne objednávky nebudú účtované žiadne poplatky. V prípade storno objednávky, ktorá bola zaplatená vopred, peniaze sa bez zbytočného odkladu vrátia kupujúcemu priamo na účet a nebudú sa účtovať žiadne penále a poplatky.
VI. Pri nedodržaní termínu splatnosti si vyhradzujeme právo účtovať zmluvnú pokutu za oneskorenú platbu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania platby a všetky náklady spojené s vymáhaním dlžnej čiastky.

5. Cena tovaru
I. Ceny jednotlivých produktov sú na internetovom obchode www.sladkasue.net aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní.
II. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia tovaru na internetovom obchode www.sladkasue.net.
III. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a ceny za spôsob dopravy a platby, ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
IV. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien a na chyby v katalógu ponúkaného tovaru.
V. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar, až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

6. Platobné podmienky
I. Kúpna cena je splatná pri prevzatí tovaru (na dobierku, od kuriéra) prípadne v termíne uvedenom na faktúre pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
II. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
 • PREVODOM/VKLADOM NA ÚČET/SMART PLATBA - Spravidla splatnosť je 30 dní od vzniku zmluvy, pri objednávke zvoľte hotovostný vklad, bankový prevod alebo smart platbu.
 • DOBIERKA - Váš tovar môžete zaplatiť až pri ich prevzatí priamo poštovému doručovateľovi alebo na pošte, pri objednávke zvoľte prosím platba na dobierku.
III. Platba v hotovosti nie je možná, nakoľko neprevádzkujeme kamennú predajňu.

7. Dodacie podmienky
I. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dňa jej doručenia. Predávajúci expeduje tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru je rôzna. Pri predĺžení dodacej doby bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom.
II. Predávajúci tovar doručí do miesta určenia uvedeného v registračnom formulári alebo záväznej objednávke.
III. Predávajúci si splní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy v okamihu odovzdania tovaru priamo kupujúcemu alebo dopravcovi na prepravu.
IV. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných ochranných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo z dohody zmluvných strán vyplývajú špeciálne požiadavky.
V. Tovar bude dodaný kupujúcemu s priloženou faktúrou.
VI. Kupujúci prevezme tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke kupujúceho. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom bez zbytočného odkladu upovedomí kupujúceho.
VII. Predávajúci garantuje odoslanie tovaru v neporušenom stave. Kupujúci skontroluje tovar za prítomnosti doručovateľa. Pokiaľ kupujúci pri prevzatí tovaru zistí jeho poškodenie, porušenie obalu prípadne iné nezrovnalosti, informuje o tom doručovateľa a zistené poškodenie zapíše do prepravného listu. Pokiaľ tak kupujúci neučiní, dopravca ako aj odosielateľ nemôže akceptovať reklamáciu dopravou poškodeného tovaru.
VIII. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, prípadne dopravcom a ani za poškodenie zásielky zavinené poštou prípadne dopravcom.
IX. Dodanie tovaru v Slovenskej republike:
 • Osobný odber - Po dohode s predávajúcim je možné si tovar osobne vyzdvihnúť v jeho mieste podnikania
 • Dodanie poštou - Dodanie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty/SP/ sa uskutočňuje spravidla ako listová zásielka doporučene 2.triedou. Na požiadanie je možné doručenie 1.triedou doporučene bez ďalšieho doplatku. Zasielame ňou malý a ľahký tovar do 200g, nie však drahší ako 12,- €. Pri tomto spôsobe doručenia účtujeme k cene objednávky +2,- Eurá. Od 1.novembra cez SP nedoručujeme.
 • Dodanie kuriérom - Dodanie tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS je uskutočnené spravidla na druhý pracovný deň po podaji. Pri tomto spôsobe doručenia účtujeme k cene objednávky poplatok, ktorý závisí od hmotnosti zásielky nasledovne:
  • +4,50 € do hmotnosti 1kg
  • +6,-€ do hmotnosti 3 kg
  • +10,-€ od hmotnosti nad 3 kg
  • +3,-€ do hmotnosti 300g a 15,-€
X. V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar, ktorý bol doručený kupujúcemu do miesta určenia uvedenom v objednávke/potvrdení objednávky alebo neprebraný dohodnutým osobným odberom, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením.

8. Odstúpenie od zmluvy
I. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ , je upravené zákonom č. 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho(ďalej len „zák. o ochrane spotrebiteľa ).
II. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
III. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje.
IV. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy zašle kupujúci na adresu miesta podnikania predávajúceho:
Zuzana Pravňanská – SLADKASUE, Hospodárska 36, 917 01 Trnava, SLOVENSKO
V. Spolu s prejavom vôle doručí kupujúci do sídla predávajúceho tovar, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy. Tovar musí byť vhodne zabalený na prepravu, tak aby sa predišlo jeho poškodeniu. V prípade vzniku škody na tovare, je kupujúci v zmysle ust. § 420 ods. 1 Obč. zák. povinný túto škodu predávajúcemu nahradiť. Kupujúci súhlasí s tým, aby náhrada vzniknutej škody bola predávajúcim jednostranne započítaná k jeho nároku na vrátenie kúpnej ceny.
VI. Predávajúci nepreberá tovar, ktorý je vrátený formou dobierky.
VII. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu nemôže poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúc a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.
VIII. Predávajúci a kupujúci spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení kupujúceho od zmluvy znáša v tomto prípade predávajúci. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázateľné náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.
IX. Ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci využije právo odstúpiť od zmluvy v zmysle ust. § 12 zák. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

9. Záruka, záručné podmienky
I. Právna úprava záruky je obsiahnutá v ust. § 620 a nasl. Obč. zák.
II. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
III. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
IV. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
V. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
VI. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach.


10. Reklamačné podmienky
I. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby.
II. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu
nespôsobí závažné ťažkosti.
III. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
IV. Reklamáciu je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť:
 • Telefonicky na tel.č. +421 948001036
 • E-mailom na info@sladkasue.net
 • poštou zaslaním tovaru zabaleného do obalu vyhovujúcemu preprave spolu s opisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho:
Zuzana Pravňanská – SLADKASUE, Hospodárska 36, 917 01 Trnava
V. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dna uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
VI. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.
VII. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
VIII. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dna znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
IX. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

11. Ochrana osobných údajov
I. Informácie o kupujúcich (zákazníkoch) sú spracovávané v súlade so zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto obchodné podmienky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu, a to až do doby doručenia písomného vyjadrenia nesúhlasu so spracovaním osobných údajov doručeného do sídla/miesta podnikania prevádzkovateľa alebo na email info@sladkasue.net.
II. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje o kupujúcom neposkytne žiadnej tretej osobe, s výnimkou dopravcov (slovenská pošta, kuriérska spoločnosť GLS), ktorým sú tieto údaje poskytnuté za účelom doručenia tovaru.

12. Záverečné ustanovenia
I. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.sladkasue.net v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrady prijíma.
II. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.sladkasue.net si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie týchto obchodných podmienok.

Posledná zmena a úprava 27.10.2015

pondelok 26. októbra 2015

Zásielky od novemnra

Milé maminy i nemaminy a nakupujúci...

Blížia sa VIANOCE, i keď ešte je na ne čas, ale Slovenská pošta to vníma inak a veľa ľudí objednáva v predstihu. SP nestíha a nezvláda už teraz, koncom októbra. Naposledy, čo som postrehla - obyčajný list, ktorý "ide" 2 pracovné dni cestoval ku mne až 5 pracovných dní. V podstate som rada, že sa nestratil a bol skutočne doručený. Čo sa týka doručovateľov SP - spoliehame sa najmä na nich... No, aj oni toho majú veľa... Je smutné, keď ako matka s malým dieťaťom (možno viacerými) si nájdete v poštovej schránke "len" žltý papierik, s ktorým musíte ísť osobne na poštu si zásielku prevziať. Ako všetci vieme, aj na tej pošte treba vystáť nejakú radu(aspoň vo väčších mestách). Preto sme sa rozhodli k radikálnemu a prospešnému riešeniu:

! OD NOVEMBRA UŽ CEZ SP NEZASIELAME !

Prečo? Pre vyššie spomínané. Okrem iného, za peniaze, ktoré vynaložíte na dopravu a doručenie by mala byť Vaša zásielka aj doručená priamo k Vám a nie na poštu - ako úložné miesto, ktoré často je nie práve najbližšie. 
Máme samozrejme pre Vás prichystané aj riešenie. Malé a lacné zásielky - MINI zásielka - (do 200g a 12€), ktoré sme doteraz posielali SP za 2,-€ sme adekvátne nahradili tak, aby boli spokojní zákazníci za svoje peniaze a tovar im bol skutočne doručený. Tento druh zasielania už máme v ponuke aj teraz a potrvá minimálne do našej zimnej dovolenky 19.12.2015
Navýšili sme preto váhu zásielky i sumu objednávky. S novou špeciálnou dopravou v prípade nezastihnutia nikam nemusíte chodiť! Zásielka bude skutočne doručená do vašich rúk. Máte možnosť pri nezastihnutí si dohodnúť nový termín, ktorý Vám vyhovuje. Neodmysliteľnou súčasťou je aj sledovanie svojej zásielky. Veľkým plusom je doba doručovania: do 24 hodín od odoslania je zásielka u vás. 

A TEDA... ČO NAHRADILO MINI zásielku ?

DOPRAVA ŠPECI je obmedzená váhou do 300g a sumou do 15 € - tiež ide o menšie a ľahšie zásielky. U nás sa za voľbu dobierky neplatia žiadne extra príplatky, no k tejto forme dopravy nie je možné zvoliť dobierku. Pokiaľ budete mať záujem o dobierku, k dispozícií Vám je stále doprava kuriérom od 4,50€ (podľa váhy zásielky). 
Verím, že sa budete tešiť našej novinke a budete spokojní s doručovacími službami

utorok 6. októbra 2015

Súťaž na október / výherca

Kto je zvedavý a rád súťaží...  Vyhrať môže každý!!!

Zapoj sa do súťaže do (POZOR!) 10.10., odpovedaj na pár otázok. V prípade že uvedieš aj svoj mail, okrem žrebovania o 3 malé hodnotné výhry ťa čaká aj kupón so zľavou k nákupu u nás :)


Chcem sa zúčastniť súťaže!1.11.2015
Všetkým zúčastneným bol odoslaný mail so sľúbenou zľavou, ktorú môžu využiť na našom webe www.sladkasue.net
Výhercom  gratulujeme a čakáme na poskytnutie údajov, aby im výhra mohla byť odoslaná:)

nago.matej@gmail.com
dankaku@gmail.com
bakova.veronika@gmail.com

pondelok 5. októbra 2015

Novinky na október

Verím, že na nový dizajn v PC, telefóne, či tablete ste si rýchlo zvykli. Som rada, že aj Livechat sa teší Vašej obľube a my tak môžeme vyriešiť Vaše otázky skôr. Pokiaľ sme online, odpovieme hneď. Pokiaľ sme offline, odpovieme do niekoľko hodín - tak rýchlo ako to bude možné.
Rozšírili sme ponuku najmä o kvalitné české výrobky rodinnej firmy Kaarsgaren ako sú deky, plienky, osušky, fusaky a rukávniky na kočíky. Opäť niektoré nájdete za uvádzacie nižšie ceny.


Od výrobcu ElumaBaby sme do našej ponuky začlenili nové produkty zavinovačiek / periniek z novej kolekcie STAR, zateplené flísové deky a novú farebne rozšírenú ponuku flísových fusakov.

Momentálne u nás prebieha jedna z celomesačných akcií - Zimný PREDPREDAJ. Končí sa s posledným októbrovým dňom. Počas celého októbra môžete u nás nakúpiť vybraný zimný a jesenný sortiment za nižšie ceny.
Navyše, každému kupujúcemu počas októbrových dní zadarmo pribalíme k objednávke malý darček a kupón so zľavou k budúcemu nákupu!

Neprehliadnite ani kategóriu Doprava ZADARMO a DOPREDAJ, kde nájdete zľavnený sortiment, ktorý sa po vypredaní už u nás neobjaví.

Do kategórie Nové produktové balíčky pribudli domáce súpravy, sady v troch neutrálnych prevedeniach deka + fusak a v neposlednom rade 2-packy tepláčikov na doma pre chlapcov i dievčatá.

Už tento týždeň začína na našich FB-stránkach súťaž, ktorej sa môže zúčastniť každý!


Koncom tohoto týždňa sa môžete tešiť na pravidelnú akciu POBLÁZNENÝ DEŇ, ktorý bude 10.10.

Z príležitosti Dňa pošty 9.10. sme pre Vás pripravili dopravu zadarmo pre objednávky počas 5. až 9.októbra, do 200g + 1.trieda grátis

Ste našim verným zákazníkom a odoberáte novinky mailom? Vedeli ste, že po prihlasení na našom webe sa Vám ceny automaticky zobrazujú nižšie ( s uplatnenou vernostnou zľavou)?
Pri hľadaní Vám iste je nápomocný aj náš našepkávač.
Podľa zákona sme pridali na web informáciu o cookies na vašom zariadení.

Nateraz sme dočasne prerušili spoluprácu so slovenskou firmou Clematis. U nás najmä v zastúpení pre tehotenskú a materskú módu a termooblečenie.Opäť máme v pláne rozšíriť ponuku o nové modely a tovar od nových slovenských výrobcov. Na uvedení nových značiek v našom e-shope zatiaľ pracujeme.


Zuzana Pravňanská - SLADKASUE
www.sladkasue.net

štvrtok 1. októbra 2015

ZIMNÝ predpredaj

KEDY? celý október 2015

...jeseň v plnom prúde a zima za chvíľu už klope na dreve...

Ak prídu nečakané chladnejšie dni, Vy vezmete zo skrine potrebné oblečenie, prípadne dáždnik a nesmelo kráčate do práce, obchodu alebo s deťmi k lekárovi. Povinnosti nepustia a musíte ísť. Ale čo v prípade, ak vaše dieťa nemá zrovna to správne oblečenie... Alebo nanešťastie už opäť trochu vyrástlo a oblečenie je už malé?

Celý október vám ponúkame jesenný a zimný tovar s nižšími cenami ako býva zvykom. Vyberajte si sami z aktuálnej ponuky ešte pred sezónou.

Budete potrebovať oblečenie alebo fusak pre vašeho drobčeka v kočíku o pár mesiacov? Prečo ho neobjednať už teraz... Nenechajte si nákupy na posledné dni!

Veď to poznáte... Z ničoho nič sa rýchlo zmení počasie a zrazu už by sa hodili aj pančušky alebo tielko navyše. Zima príde z dňa na deň, a nebude sa pýtať, či už máte nakúpené. Nikdy nie je príliš skoro na kúpu
- vložky do kočíka, ktorá ochráni kočík, ale najmä zahreje vaše dieťa
- rukávnikov, ktoré ochránia vaše ruky od októbra až do marca
- zimného fusaku - ten predsa nekupujete len na jednu sezónu. Všetky tri produkty kupujete minimálne na 2-3 roky. Nielen na niekoľko zimných mesiacov.

VÝHODY
 • Nakúpite lacnejšie a určite ušetríte
 • Vyhnete sa zhonu v sezóne
 • Nehrozí vám zháňanie tovaru na poslednú chvíľu
 • Nemusíte nikam chodiť a obliekať sa
 • Prezerať a porovnávať tovar môžete celý mesiac
 • Objednať môžete v pohodlí svojho domova
 • Vyberať môžete v pokoji a bez zvedavého pohľadu predavačov
 • Platiť nemusíte vopred, stačí až pri prevzatí tovaru formou dobierky

BONUSY
 • Malé zásielky expedované Slovenskou Poštou zašleme 1.triedou bez príplatku
 • Ku každému nákupu nad 40€ pribalíme DARČEK ZADARMO podľa vlastného výberu
 • Venujeme vám zdarma darčekový kupón so zľavou
 • Dostanete Malý darček na zahriatie pre chladnejší deň

 • Kvalita slovenského oblečenia
 • Najnižšie ceny na domácom trhu
 • Možnosť vrátenie tovaru do 14 dní
 • Vrátenie peňazí za nedodaný/nedostupný alebo vrátený tovar

 • Fusak + zavinovačka LUX
 • Fusak + zateplená deka
 • Domáce súpravy