sobota 7. marca 2020

Európska charta o vode

Poznáte alebo aspoň ste niekedy čítali 12 bodov Európskej charty o vode? Vedeli ste, že bola vyhlásená ešte v roku 1986 v Štrasburgu? 

1. Bez vody niet života. Je hodnotou, ktorá je pre akúkoľvek ľudskú činnosť nenahraditeľná. 

2. Zásoby sladkej vody nie sú nevyčerpateľné. Treba ich chrániť, rozumne s nimi nakladať o podľa možnosti rozmnožovať. 

3. Znečisťovanie vody je škodlivé pre človeka i ostatné živé tvory, ktoré od nej závisia. 

4. Kvalitu vody treba udržiavať na takej úrovni, aby ju bolo možné použiť na požadované účely a najmä aby spĺňalo príslušné zdravotnícke normy. 

5. Použitá voda po navrátení do spoločného zdroja nesmie mať nepriaznivý vplyv na možnosť jeho ďalšieho využívania na verejné alebo súkromné účely. 

6. Zásadný význam pre zachovanie vodných zdrojov má udržiavanie primeraného rastlinného krytu pôdy, predovšetkým lesných porastov. 

7. Vodné zdroje musia byť sledované o vyhodnocované. 

8. V záujme zosúladenia krátkodobých o dlhodobých cieľov je potrebné, aby príslušné úrody vypracúvali plány racionálneho hospodárenia s vodnými zdrojmi. 

9. Ochrana vody si vyžaduje zintenzívnenie vedeckého výskumu, výchovy odborníkov a informovanie verejnosti. 

10. Voda je spoločným dedičstvom, ktorého hodnotu musia uznávať všetci. Každý je povinný využívať vodu starostlivo a hospodárne. 

11. Hospodárenie s vodnými zdrojmi by malo byť organizované podľa prirodzených povodí, nie podľa politických alebo administratívnych celkov. 

12. Voda nepozná hranice: ako spoločný zdroj si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu.

Nezabudnite sa informovať vo vašom krajskom meste ohľadom rozboru vody zo studne. Väčšinou sú tieto rozbory, z príležitosti Svetového dňa vody, zadarmo.